Ogólne warunki handlowe

I. Postanowienia wstępne

1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej 'OWH') regulują wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie sprzedaży towarów przez ADITUS CZ, s.r.o, z siedzibą pod adresem Moravská Ostrav 3370, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 268 25 511, numer identyfikacji podatkowej: CZ 268 25 511, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 259 28 (zwana dalej 'Sprzedawcą') za pośrednictwem sklepu internetowego swoim klientom, kupującym, zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom (zwanym dalej 'Kupującym'). Sklep internetowy jest obsługiwany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.artstones.pl(zwanej dalej 'sklepem internetowym').

.2 OWH określają ramy prawne umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

.3 OWH zostały wydane zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej 'Kodeks cywilny').

1. 4 Postanowienia OWH stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że należycie zapoznał się z treścią OWH i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

.5 Po zawarciu Umowy Zakupu, Umowa Zakupu i OWZ zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty, gwarancje lub porozumienia zawarte między stronami.

1.6 Wszelkie odmienne postanowienia Umowy kupna mają pierwszeństwo przed OWH.

1.7 OWH obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy kupna.

1.8 O ile OWH lub Umowa kupna nie stanowią inaczej, wszelkie stosunki prawne między Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu czeskiemu, a mianowicie przepisom Kodeksu cywilnego i powiązanym przepisom prawnym obowiązującym w Republice Czeskiej w momencie zawarcia Umowy. OWH i Umowa kupna-sprzedaży zawierane są w języku czeskim.

1.9 Jeżeli Kupujący powołuje się na inne warunki niż niniejsze OWH, Sprzedający ma prawo bez zbędnej zwłoki (tj. w ciągu trzech dni roboczych) od przyjęcia zamówienia zgłosić zastrzeżenie, że umowa nie została zawarta zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 2 zdanie ostatnie Kodeksu cywilnego.

1. 10 Dla celów niniejszych warunków następujące terminy należy interpretować w następujący sposób:

Przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność za pomocą handlu lub podobnej działalności z zamiarem wykonywania jej regularnie w celach zarobkowych. Dla celów ochrony konsumenta i zgodnie z postanowieniami § 1963 kodeksu cywilnego za przedsiębiorcę uważa się również osobę, która zawiera umowy w związku z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, lub która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Jeżeli Kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny, przyjmuje do wiadomości, że mają do niego zastosowanie postanowienia niniejszych OWU dotyczące przedsiębiorców. Konsumentem jest każda osoba, która zawiera umowę ze Sprzedawcą poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu.

.11 Sprzedawca jest przedsiębiorcą i jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej.

1.12 Dane kontaktowe Sprzedającego: ADITUS CZ, s.r.o.

 • Adres elektroniczny: info@artstones.pl
 • Adres internetowy: www.artstones.pl
 • Kontakt telefoniczny: 599 50 90 70
 • Skrytka pocztowa: 3aqjax6

II. Informacje o towarach i ich cenie

.1 Prezentacja towarów w katalogu sklepu internetowego obejmuje w szczególności ich oznaczenie, opis głównych cech oraz cenę.

.2 Cena towarów zawiera podatek od towarów i usług oraz wszelkie powiązane opłaty.

2.3 Informacje o towarach i ich cenie pozostają ważne tak długo, jak długo towary są wyświetlane w katalogu sklepu internetowego.

.4 Informacje o towarach lub ich cenie podane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym są wiążące, z wyjątkiem oczywistych błędów (tj. za oczywisty błąd uważa się np. cenę towaru, która całkowicie różni się od ceny porównywalnych towarów). Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie po jego wykryciu. Postanowienie to nie wyklucza negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. 5 Sklep internetowy zawiera informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów, które obowiązują tylko w przypadku dostawy towarów na terenie Republiki Czeskiej. Jeśli towary są wysyłane poza Republikę Czeską, uzgodnienie tych kosztów jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. 6 Wszystkie rabaty od ceny towarów nie mogą być ze sobą łączone, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

III.          Umowa kupna

.1 Umowy kupna-sprzedaży zawierane są na podstawie elektronicznych zamówień składanych przez Kupującego w sklepie internetowym.

3.2 Składając zamówienie, Kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.

.3 Składając zamówienie na zakup towarów w sklepie internetowym, Kupujący potwierdza, że poprzez zakup towarów nie nabywa żadnych praw do korzystania z zastrzeżonych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmy lub patentów Sprzedającego lub innych producentów towarów, chyba że uzgodniono inaczej.

3. 4 Przed wysłaniem formularza zamówienia Kupujący może sprawdzić i zmienić dane (a także poprawić błędy i nieprawidłowe dane) wprowadzone do zamówienia. Potwierdzenie formularza zamówienia oznacza wysłanie zamówienia do Sprzedającego. Ważność zamówienia jest uzależniona od wypełnienia wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenia przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszymi OWH, akceptuje je i został poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

.5 Składając zamówienie, Kupujący Konsument potwierdza, że został poinformowany przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w niniejszych OWH o wszystkich obowiązkowych danych zapisanych w przepisach § 1811 i § 1820 Kodeksu cywilnego.

3. 6 Formularz zamówienia przesłany przez Kupującego stanowi propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, co następuje poprzez dostarczenie powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.

3. 7 Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Kupującego, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. Potwierdzenie to następuje automatycznie i nie jest uważane za zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Do potwierdzenia dołączone są aktualne OWH.

3. 8 Jeśli Sprzedający nie jest w stanie spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu Kupującego, Sprzedający prześle Kupującemu zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Jest to uważane za nową propozycję umowy. Umowa kupna zostaje zawarta, jeśli Kupujący prześle Sprzedającemu zawiadomienie o przyjęciu zmienionej oferty na adres e-mail Sprzedającego.

3. 9 W przypadku wystąpienia oczywistego błędu w informacjach o towarach lub ich cenie podanych w sklepie internetowym, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego i prześle zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Oferta ta jest uważana za nową propozycję umowy. Umowa kupna zostaje zawarta, jeśli kupujący wyśle sprzedającemu zawiadomienie o przyjęciu zmienionej oferty na swój adres e-mail.

3. 10 Jeśli zawiadomienie o przyjęciu zmienionej oferty nie zawiera wszystkich obowiązkowych elementów zgodnie z formularzem zamówienia, Sprzedający wezwie Kupującego do jego uzupełnienia. Umowę kupna-sprzedaży uznaje się za zawartą wyłącznie w momencie dostarczenia zawiadomienia o przyjęciu zmienionej oferty zawierającego wszystkie obowiązkowe elementy zgodnie z formularzem zamówienia.

3.11 Sprzedający zastrzega sobie prawo do niedostarczenia zamówionych towarów oferowanych w sklepie internetowym w przypadku wyczerpania zapasów lub utraty zdolności Sprzedającego do realizacji zamówienia. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie.

3. 12 Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do niedostarczenia Kupującemu zamówionych towarów oferowanych w sklepie internetowym w przypadku, gdy Kupujący jest osobą, która naruszyła swoje zobowiązania umowne w ramach poprzedniego stosunku umownego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie.

3.13 Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia Kupującemu zamówionych towarów również w dostawach częściowych.

3.14 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży przy zakupie towarów w sklepie internetowym. Koszty ponoszone przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) ponosi sam Kupujący; koszty te nie różnią się od stawki podstawowej i są naliczane Kupującemu przez poszczególnych operatorów według normalnej stawki zgodnie z taryfami dostarczonymi Kupującemu.

3. 15 Kupujący jest uprawniony do założenia konta rejestracyjnego w sklepie internetowym w celu ułatwienia zarządzania swoimi danymi i kontroli zamówień. Kupujący będzie miał dostęp do konta rejestracyjnego na podstawie hasła wybranego przez Kupującego. Na żądanie Kupującego Sprzedawca usunie konto rejestracyjne Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do usunięcia konta rejestracyjnego Kupującego, jeżeli Kupujący nie złożył zamówienia u Sprzedającego przez okres dłuższy niż 6 lat.

IV.          Warunki płatności

.1 Cena towarów jest określana na podstawie katalogu sklepu internetowego w momencie wysłania formularza zamówienia przez Kupującego do Sprzedającego (lub w momencie złożenia Kupującemu zmienionej oferty przez Sprzedającego).

4. 2 Cena Towarów oraz wszelkie koszty związane z opakowaniem i dostawą Towarów na podstawie Umowy Sprzedaży mogą zostać uiszczone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w następujący sposób:

a/ poprzez płatność z góry przed dostawą Towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
 • bezgotówkowo kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,

lub

b/ gotówką przy odbiorze towarów za pośrednictwem usługi wysyłkowej. Opłata za tę usługę jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. 3 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu, wraz z ceną zakupu, kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z opakowaniem i dostawą towarów.

4.4 Płatność bezgotówkowa jest rozumiana jako moment zaksięgowania zafakturowanej płatności na rachunku drugiej strony.

.5 W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru, jednak nie później niż 14 dni od daty powiadomienia Kupującego o gotowości towaru do odbioru w siedzibie Sprzedającego.

.6 W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru, ale nie później niż w dniu zwrotu towaru przez firmę transportową z powodu nieodebrania towaru przez Kupującego.

.7 W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest wymagalna w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy kupna.

.8 Sprzedający nie wymaga od Kupującego depozytu ani żadnej innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed dostawą towarów nie stanowi depozytu.

.9 Jeśli Kupujący zalega z zapłatą Ceny Zakupu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu, a Firma Kupującego będzie zobowiązana do zrekompensowania Sprzedającemu poniesionych szkód.

.10 Jeśli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeśli jest to przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę po dokonaniu zapłaty ceny towaru i prześle go w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

4.11 Akceptując niniejsze OWH, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie przez Sprzedawcę dokumentu podatkowego na jego adres e-mail w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 3 ustawy nr 235/2004 Sb. o podatku od towarów i usług.

4. 12 Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 112/2016 Dz.U. o ewidencji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin po zarejestrowaniu sprzedaży. Sprzedawca wystawia paragony zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży w zależności od wybranej metody płatności i sposobu transportu.

4. 13 Jeśli Kupujący - przedsiębiorca odstąpi od umowy kupna, Sprzedający zwróci zapłaconą cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwróconego towaru, nie później niż 7 dni po zwrocie towaru, najlepiej wpłacając ją na konto bankowe Kupującego, a jeśli nie jest to znane Sprzedającemu, to za pomocą tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący - przedsiębiorca określi inaczej.

V.           Dostawa towaru

5.1 Zamówione towary zostaną dostarczone przez TOPTRANS EU, a.s. lub przez innego przewoźnika umownego Sprzedającego do jednego z następujących miejsc:

 • na adres wskazany przez Kupującego jako miejsce dostawy,
 • do punktu dostawy przewoźnika wskazanego przez Kupującego w momencie składania zamówienia,

lub

 • za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez Kupującego,

Wybór sposobu dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia.

Ceny opłat pocztowych i frachtowych mogą ulec zmianie w formularzu zamówienia w zależności od zmian cen usług pocztowych i zakontraktowanych przewoźników lub opłaty za dostawę.

5. 2 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na mocy Umowy kupna do dostarczenia Towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Formularzu zamówienia, Kupujący odbierze Towary w momencie dostawy. Sprzedający dostarczy Towary w terminie określonym dla Towarów w Sklepie Internetowym jako termin dostawy, ale nie później niż 20 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Kupna i spełnienia warunków przez Kupującego (tj. zapłaty ceny zakupu z góry). Termin dostawy jest uzależniony od dostępności Towarów w magazynie. Czas dostawy towarów, których nie ma w magazynie, zależy od otrzymania towarów od ich producenta. Kupujący nie może domagać się odszkodowania za szkody wynikające z niedostarczenia towarów Sprzedającemu przez producenta. Sprzedający może w uzasadniony sposób przedłużyć termin dostawy w przypadkach, gdy dostawa jest opóźniona z powodu nieprzewidywalnych zdarzeń spowodowanych siłą wyższą pozostającą poza jego kontrolą.

.3 Jeżeli termin dostawy opóźni się z powodu nieprzewidzianych zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej o więcej niż 20 dni roboczych, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy kupna.

.4 W przypadku nieodebrania przesyłki towaru przez Kupującego, Sprzedający może żądać zwrotu kosztów transportu poniesionych przez Kupującego (tj. opłat pocztowych i/lub frachtowych) oraz kosztów umieszczenia towaru w biurze wysyłkowym.

5.5 Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, towary muszą być dostarczane wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w formularzu zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

.6 W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

.7 Po otrzymaniu towarów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza przewoźnikowi, że przesyłka towarów spełniła wszystkie warunki i wymagania oraz że wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę.

Termin dostawy:

- w przypadku towarów, które znajdują się w magazynie, dostawa następuje w ciągu 7 dni roboczych od pierwszego dnia po opłaceniu zamówienia

- w przypadku towarów, których nie ma w magazynie, czas dostawy zależy od ilości i rodzaju towarów, a dostawa wynosi od 6 do 10 tygodni lub po uzgodnieniu

VI.          Przeniesienie ryzyka uszkodzenia towaru i prawa własności do przedmiotu zakupu

.1 Kupujący nabywa własność towarów w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu na rzecz sprzedającego.

6.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.

.3 Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towaru. W przypadku opóźnienia kupującego w odbiorze towarów, ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów przechodzi na kupującego w momencie, gdy sprzedający lub firma transportowa wysyła zawiadomienie o gotowości do odbioru towarów w miejscu wykonania.

6. 4 Odpowiedzialność sprzedającego za szkodę wynikającą z naruszenia jego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży uprawnia kupującego do odszkodowania za rzeczywistą szkodę do wysokości ceny zakupu towarów na podstawie umowy sprzedaży, z której wynikła szkoda. Prawo do odszkodowania za utratę zysku jest wyłączone.

Ograniczenie kwoty odszkodowania na mocy niniejszego postanowienia nie ma zastosowania, jeżeli kupujący jest konsumentem.

VII.         Ochrona kupującego będącego konsumentem - prawo do odstąpienia od umowy

7. 1 Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres ten rozpoczyna bieg:

a/ od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta odebrała dostawę towarów, lub

b/ od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia odebrała ostatnią dostawę towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części towarów, lub

c/ od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia odbierze pierwszą dostawę towarów, jeżeli umowa dotyczy regularnej dostawy towarów.

7. 2 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupujący-konsument musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnej czynności prawnej (np. listem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną). W tym celu kupujący-konsument może skorzystać z formularza, którego dane znajdują się w rozporządzeniu rządu nr 363/2013 Coll. w sprawie wzoru pouczenia o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Formularz odstąpienia od umowy zakupu jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe dla kupującego - konsumenta.

.3 Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy kupna, wystarczy, że odstąpienie zostanie wysłane do sprzedawcy nie później niż ostatniego dnia terminu.

.4 Kupujący - konsument nie może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego w następujących przypadkach:

a/ w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli usługi zostały wykonane za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,

b/ w której przedmiotem umowy jest dostarczanie towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy, i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,

c/ w przypadku umowy, której przedmiotem jest dostarczanie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie 30 dni, a których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy,

d/ w przypadku umowy o dostarczanie towaru, który został dostosowany do życzenia konsumenta lub do jego osoby,

e/ jeżeli przedmiotem umowy jest dostawa towarów łatwo psujących się lub towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

f/ jeżeli jest to umowa o naprawę lub konserwację wykonywaną w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku późniejszych napraw innych niż żądane lub dostarczenia części zamiennych innych niż żądane,

g/ jeżeli umowa dotyczy dostarczania towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych,

h/ w przypadku umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument naruszył oryginalne opakowanie,

i/ w przypadku umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,

j/ w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, przewozu, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie,

k/ gdy umowa jest zawierana na podstawie aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne,

lub

l/ w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że dostarczenie treści nastąpiło na nośniku materialnym i nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy o braku prawa odstąpienia od umowy w tym wypadku.

.5 Kupujący - konsument, który odstąpił od umowy kupna, jest zobowiązany do zwrotu towarów sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna w ich oryginalnym i niezmienionym stanie, niezanieczyszczonym, kompletnym (tj. w szczególności towary nie będą oczywiście używane, fizycznie uszkodzone, będą miały wadę uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie i które nie istniały w momencie dostawy itp.) i odpowiednio zapakowane, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

.6 Koszty zwrotu towarów ponosi Kupujący, w całości, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone za pośrednictwem usług pocztowych.

.7 Kupujący - konsument, odpowiada wobec Sprzedającego za szkody spowodowane obniżeniem wartości towaru i jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu wszelkich kosztów poniesionych w celu przywrócenia towaru do stanu pierwotnego lub jego naprawy. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia poniesionych w ten sposób kosztów ze zwracanej ceny zakupu.

7. 8 Jeśli Kupujący - konsument odstąpi od umowy kupna, Sprzedający zwróci zapłaconą cenę zakupu (w tym koszt opakowania i dostawy towarów) bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący - konsument określi inaczej. Sprzedający dokona zwrotu płatności Kupującemu - Konsumentowi wyłącznie po otrzymaniu zwracanego towaru lub po udowodnieniu Sprzedającemu przez Kupującego - Konsumenta, że odesłał towar na wskazany adres Sprzedającego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII.       Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania, rękojmia

.1 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w chwili jego otrzymania.

.2 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że w momencie odbioru towar spełnia następujące warunki jakościowe:

 • jest dostarczony w uzgodnionej ilości, miarze lub wadze,
 • posiada właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, takie właściwości, jakie sprzedawca lub producent opisał lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
 • towary nadają się do celu, do którego sprzedawca (lub producent) podaje, że mają być używane lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
 • towary są zgodne z wymogami obowiązującego prawa,
 • towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzorca.

.3 Jeśli wada towarów ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich otrzymania, chyba że można udowodnić, że jest inaczej.

.4 Kupujący - konsument - jest uprawniony do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru.

.5 Kupujący - przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru.

.6 Postanowienia punktów od 8.2 do 8.5 niniejszego artykułu OWH nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, z powodu zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem lub jeśli wynika to z charakteru towarów. W takich przypadkach kupującemu przysługuje rozsądny rabat zamiast prawa do wymiany towaru.

.7 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu, tj. w szczególności do sprawdzenia, czy są one wolne od oczywistych i oczywistych wad oraz czy są dostarczane w jakości uzgodnionej w punkcie 8.2 niniejszego artykułu OWH.

.8 Odpowiedzialność Sprzedającego za wady nie powstaje, jeżeli wady powstały po przejęciu towarów przez Kupującego lub jeżeli zostały spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi bez winy Kupującego.

8.9 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następujące wady towarów:

 • za normalne i naturalne zużycie towaru, za wady spowodowane widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • za wady, uszkodzenia, wypadki spowodowane wadliwą lub nieprawidłową obsługą, nieprzestrzeganiem zasad określonych w instrukcji obsługi towaru lub usterkami w obwodzie zasilania przedmiotu zakupu (towaru),
 • za wady spowodowane niewłaściwym załadunkiem lub rozładunkiem towarów, niewłaściwą obsługą lub przechowywaniem,
 • za wady spowodowane nieprofesjonalnym montażem, polegającym w szczególności na jego wykonaniu przez niewłaściwe procedury montażowe, niewystarczająco wykwalifikowanych lub przeszkolonych pracowników, nieodpowiednie narzędzia itp,
 • za wady wynikające z używania towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • wady spowodowane zaniedbaniem regularnej konserwacji,
 • za uszkodzenia towarów spowodowane naprawami przeprowadzonymi przez nabywcę lub osobę trzecią.

W powyższych przypadkach nie przysługuje gwarancja ani prawo do odpowiedzialności za wady.

8.10 Kupujący powinien dochodzić praw z tytułu wadliwego wykonania umowy ze Sprzedającym pod adresem siedziby Sprzedającego, pod którym reklamacja może zostać przyjęta, lub pod adresem siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.

8.11 Kupujący jest zobowiązany do złożenia Sprzedającemu reklamacji w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Zgłoszenie reklamacyjne Kupującego musi zawierać dane kontaktowe, opis wady i sposób jej ujawnienia się (lub jej zakres), żądanie sposobu załatwienia reklamacji oraz dokumenty potwierdzające zakup towaru od Sprzedającego. Bieg terminu do załatwienia reklamacji rozpoczyna się od momentu wykonania uprawnienia z wadliwego świadczenia wobec Sprzedawcy, przy jednoczesnym dostarczeniu reklamowanego towaru do Sprzedawcy. Towary muszą być dostarczone jako całość (w tym wszystkie ich elementy), zapakowane w odpowiednie opakowanie i czyste.

8. 12 W przypadku reklamacji towaru po montażu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do oceny reklamacji w miejscu montażu towaru, warunków technicznych montażu, przed demontażem towaru i zgłoszeniem go do reklamacji. Technik zostanie wysłany przez Sprzedającego w celu oceny instalacji w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, w przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedający nie skorzystał z prawa do oceny reklamacji na miejscu. Jeśli Kupujący nie zezwoli Sprzedającemu na ocenę instalacji na miejscu, nawet jeśli Sprzedający nalega na ocenę na miejscu, Sprzedający jest uprawniony do odrzucenia reklamacji.

8.13 Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy Kupujący skorzystał z prawa do reklamacji, jaka jest treść reklamacji, a jednocześnie do poinformowania Kupującego o dacie i sposobie rozstrzygnięcia reklamacji lub naprawy i czasie trwania naprawy lub o przyczynach odrzucenia reklamacji.

8. 14 Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych lub poinformowania Kupującego, że do podjęcia decyzji konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej ekspertyzy. Sprzedający rozstrzygnie reklamację, w tym usunie wadę, najpóźniej w ciągu 30 dni od jej złożenia, chyba że strony uzgodnią na piśmie dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy, a Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

8.15 Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

8.16 Sprzedający ponosi koszty usunięcia reklamowanej wady towaru, która została uznana za uzasadnioną.

.17 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo żądać:

a/ bezpłatnego usunięcia wady towaru poprzez naprawę,

b/ usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującego towaru, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady (jeśli jest to tylko część towaru, kupujący może zażądać wymiany tej części),

c/ rozsądny rabat od ceny zakupu

lub

d/ zwrot ceny zakupu, jeśli kupujący odstąpi od umowy.

Kupujący powiadomi Sprzedającego o wyborze roszczenia w momencie powiadomienia o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po takim powiadomieniu.

Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieusuwalna. Jeśli sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu od ceny zakupu w zamian za usunięcie wad lub może odstąpić od umowy.

Jeśli kupujący nie skorzysta ze swojego prawa wynikającego z istotnego naruszenia umowy w terminie, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

8.18 Jeśli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzyskania rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

8.19 Jeśli Sprzedający bezzasadnie odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

8.20 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania podlegają przepisom §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.

8.21 Sprzedający udziela gwarancji jakości w rozumieniu §§ 2113 i następnych kodeksu cywilnego, jeśli zostało to uzgodnione w umowie lub jeśli wynika to z oświadczenia Sprzedającego lub jeśli okres gwarancji jest wskazany na opakowaniu lub w reklamie danego towaru. W celu określenia długości okresu gwarancyjnego, porozumienie stron umowy ma zawsze pierwszeństwo przed gwarancją 

IX.          Zmiana OWH

9. 1 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści niniejszych OWH w uzasadniony sposób. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia.

X.            Pozostałe postanowienia

10.1 Strony wyłączają zastosowanie przepisów § 557, § 1793, § 1931 zdanie drugie i § 1950 Kodeksu cywilnego.

10.Kupujący, a nie konsument, niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z postanowieniami § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

10 .3 Jeśli warunki kupującego-przedsiębiorcy zgodnie z § 1751 (2) kodeksu cywilnego obowiązują jednocześnie z niniejszymi OWH, a sprzeczność między tymi warunkami polega jedynie na różnym czasie, zawsze obowiązuje dłuższy termin, eliminując w ten sposób sprzeczność między tymi dwoma warunkami.

10. 4 Jeżeli warunki kupującego-przedsiębiorcy zgodnie z § 1751 (2) kodeksu cywilnego mają zastosowanie jednocześnie z niniejszymi OWH, a sprzeczność między tymi warunkami polega jedynie na ustaleniu kary umownej lub odsetek w innej wysokości, zastosowanie ma wyższa kara umowna i odsetki za zwłokę. Jeżeli jednak warunki handlowe Kupującego przewidują karę umowną i odsetki za opóźnienie dla każdej ze stron w innej wysokości, karę umowną i odsetki za opóźnienie stosuje się zgodnie z niniejszymi OWH.

10.5 Sprzedający nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 (1) (e/) Kodeksu cywilnego.

10.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub z korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

10.7 Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad podczas korzystania ze sklepu internetowego:

 • nie może korzystać z procedur lub programów, które miałyby negatywny wpływ na działanie sklepu internetowego (interfejsu internetowego),
 • nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerowanie w oprogramowanie lub inne elementy sklepu internetowego (interfejsu internetowego) lub korzystanie z nich w sposób nieuprawniony,
 • jest uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego (interfejsu internetowego) i oprogramowania wyłącznie w zakresie zgodnym z jego celem i przeznaczeniem.

10 .8 Sklep internetowy, jak również strona internetowa, w tym jej układ, zdjęcia, logo, znaki towarowe i inne treści Sprzedawcy są chronione prawem autorskim.

10 .9 Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla przypadków, w których kupujący jest konsumentem i ma miejsce zwykłego pobytu w państwie innym niż Republika Czeska, a wybór prawa lub prorogacja sądu nie będą dozwolone.  Sprzedający będzie dążył do pozasądowego rozstrzygania sporów.

10.10 Sprzedawca informuje Kupującego Konsumenta, że w przypadku sporu konsumenckiego wynikającego z Umowy, którego nie można rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, ma on prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z Umowy z Czeską Inspekcją Handlową, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.coi.cz, e-mail: podatelna@coi.cz, identyfikator skrzynki danych: x7cab34, infolinia: +420 222 703 404. Konsument może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. 11 Kupujący będący konsumentem, który nie jest obywatelem Republiki Czeskiej, ma prawo do korzystania z Europejskiego Centrum Konsumenckiego Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz, w celu rozstrzygania sporów konsumenckich ze sprzedawcami internetowymi.

XI.          Siła wyższa

11.1 Sprzedawca nie jest w zwłoce, jeśli nie jest w stanie wypełnić swojego zobowiązania wynikającego z umowy z powodu okoliczności spowodowanych siłą wyższą lub nieprzewidywalną i niemożliwą do pokonania przeszkodą powstałą niezależnie od jego woli. Obejmują one zdarzenia nadzwyczajne, takie jak wojna, mobilizacja, powstanie, strajk, epidemia, klęski żywiołowe (w szczególności poważne powodzie, pożary itp.), nieprzewidziane komplikacje w ruchu drogowym itp. Jeżeli wykonanie niniejszej umowy stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej lub nieprzewidywalnej i niemożliwej do przezwyciężenia przeszkody powstałej niezależnie od woli sprzedającego, strona, która chce powołać się na te fakty, zwróci się do drugiej strony o zmianę umowy w odniesieniu do przedmiotu, ceny i terminu wykonania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, strona powołująca się na siłę wyższą lub nieprzewidywalne i niemożliwe do pokonania przeszkody niezależne od sprzedawcy ma prawo odstąpić od umowy, a żadna ze stron nie jest uprawniona do odszkodowania. W takim przypadku odstąpienie staje się skuteczne z dniem doręczenia zawiadomienia. Jeśli częściowe wykonanie zostało dokonane w momencie odstąpienia od umowy, kupujący nie może odmówić jego przyjęcia.

XII.         Ustalenia końcowe

12. 1 Strony zgodnie postanawiają, że Umowa może być zmieniana i uzupełniana wyłącznie w drodze pisemnych aneksów uzgodnionych przez obie Strony, chyba że postanowienia niniejszej Umowy lub OWU stanowią inaczej. Dotyczy to również niniejszej klauzuli.

12. 2 Wszelka korespondencja dotycząca umowy będzie doręczana w formie pisemnej za obopólnym porozumieniem stron, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub operatora pocztowego albo osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłkę uznaje się za doręczoną w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej, a w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w momencie jej przyjęcia lub odmowy przyjęcia przez adresata lub po upływie 10-dniowego okresu przechowywania w przypadku, gdy przesyłka nie została przyjęta przez adresata.

12 .3 Dla celów OWU i Umowy wymiana wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych będzie uznawana za formę pisemną.

12 .4 Uzgodnienia, nawet jeśli dotyczą jedynie szczegółów umowy dotyczących praw i obowiązków stron w związku z treścią i przedmiotem niniejszej umowy, dokonane przez strony w formie innej niż uzgodniona, nie będą brane pod uwagę. Skutki prawne braku formy pisemnej powstają nawet wówczas, gdy strony przystąpiły do wzajemnego wykonywania swoich praw i obowiązków. Każda ze stron może sprzeciwić się nieważności umowy lub jej zmiany z powodu naruszenia formy w dowolnym momencie, nawet jeśli wykonywanie umowy już się rozpoczęło.

12. 5 Z uwagi na charakter, treść i okoliczności zawarcia umowy i OWU, strony uznają poszczególne postanowienia umowy i OWU za rozłączne. W związku z tym, w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy i/lub OWU okaże się nieważne, niewykonalne, iluzoryczne lub powinno zostać pominięte, Strony będą traktować pozostałe postanowienia Umowy jako ważne i wykonalne. W takim przypadku Strony, bez zbędnej zwłoki po uznaniu danego postanowienia za nieważne, niewykonalne, pozorne lub nieuwzględnione, zastąpią to postanowienie innym ważnym i wykonalnym postanowieniem o treści i celu jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego postanowienia. Postanowienia niniejszego punktu mają również zastosowanie w przypadku, gdy podstawa nieważności, niewykonalności, niezgodności z prawem lub nieważności dotyczy więcej niż jednego postanowienia niniejszej Umowy.

12 .6 Postanowienia OWH sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów mają zastosowanie wyłącznie do stosunku umownego między sprzedającym a kupującym-przedsiębiorcą.

12.7 Zaniechanie lub opóźnienie przez którąkolwiek ze stron wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej umowy nie będzie miało żadnego skutku i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa.

12 .8 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 27.12.2023 r.

Dlaczego panele
artstone?

Design Design

realistyczny wygląd materiałów niedostępnych w inny sposób

Lokalizacja Lokalizacja

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez połączeń

Niepalny Niepalny

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez połączeń

Lekki Lekki

nie wpływa na statykę, nie dodaje żadnej dodatkowej wagi

Instalacja Instalacja

nie wymaga pozwolenia na budowę, instalacja bez procesów mokrych

Konserwacja Konserwacja

łatwa w utrzymaniu, zmywalna

Manipulacja Manipulacja

wielokrotnie lżejsze niż oryginalne materiały

Instagram

artstonepanel

śledź
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych