Wysyłka i płatność

I.             Warunki płatności

1.1 Cena towarów jest określana na podstawie katalogu sklepu internetowego w momencie wysłania formularza zamówienia przez Kupującego do Sprzedającego (lub w momencie złożenia Kupującemu zmienionej oferty przez Sprzedającego).

1.2 Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę Towarów oraz wszelkie koszty związane z opakowaniem i dostawą Towarów na podstawie Umowy Sprzedaży w następujący sposób:

a/ poprzez płatność z góry przed dostawą Towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,

- bezgotówkowo kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,

lub

b/ gotówką przy odbiorze towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Usługa ta jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.3 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu, wraz z ceną zakupu, kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z opakowaniem i dostawą towarów.

1.4 Rozliczenie płatności bezgotówkowej jest rozumiane jako moment zaksięgowania zafakturowanej płatności na koncie drugiej strony.

1.5 W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Kupującego o gotowości towaru do odbioru w siedzibie Sprzedającego.

1.6 W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów, ale nie później niż w dniu zwrotu towarów Kupującemu.

1.7 W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy kupna.

1.8 Sprzedający nie wymaga od Kupującego depozytu ani żadnej innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed dostawą towarów nie stanowi depozytu.

1.9 Jeśli Kupujący zalega z zapłatą ceny zakupu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna, a Kupujący będący przedsiębiorcą będzie zobowiązany do zrekompensowania Sprzedającemu poniesionych szkód.

1.10 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę po dokonaniu zapłaty ceny towaru i prześle go w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

1.11 Akceptując niniejsze OWH, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie przez Sprzedającego dokumentu podatkowego na jego adres e-mail w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 3 ustawy nr 235/2004 Dz.

1.12 Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 112/2016 Dz.U. o ewidencji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin po zarejestrowaniu sprzedaży. Sprzedawca wystawia paragony zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży w zależności od wybranej metody płatności i metody transportu

1.13 Jeżeli Kupujący - przedsiębiorca odstąpi od umowy kupna, Sprzedający zwróci zapłaconą cenę kupna bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwróconych towarów, nie później niż 7 dni po zwrocie towarów, najlepiej wpłacając ją na konto bankowe Kupującego, a jeśli nie jest to znane Sprzedającemu, to za pomocą tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący - przedsiębiorca nie określi inaczej.

II.            Dostawa towaru

2.1 Zamówione towary zostaną dostarczone przez TOPTRANS EU, a.s. lub przez innego przewoźnika umownego Sprzedającego do jednego z następujących miejsc:

na adres wskazany przez Kupującego jako miejsce dostawy,
do punktu dostawy przewoźnika wskazanego przez Kupującego w momencie składania zamówienia,


lub

za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez Kupującego,


Wybór sposobu dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia.

Ceny opłat pocztowych i frachtowych mogą ulec zmianie w formularzu zamówienia w zależności od zmian cen usług pocztowych i zakontraktowanych przewoźników lub opłaty za dostawę.

2.2 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na mocy Umowy kupna do dostarczenia Towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Formularzu zamówienia, Kupujący odbierze Towary w momencie dostawy. Sprzedający dostarczy Towary w terminie określonym dla Towarów w sklepie internetowym jako termin dostawy, jednak nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od daty zawarcia Umowy kupna i spełnienia warunków przez Kupującego (tj. zapłaty ceny zakupu z góry). Termin dostawy zależy od tego, czy Towary są objęte Umową kupna.


2.3 Jeżeli termin dostawy opóźni się z powodu nieprzewidzianych zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej o więcej niż 20 dni roboczych, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy kupna.

2.4 W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego, Sprzedający może żądać zwrotu kosztów transportu poniesionych przez Kupującego (tj. opłat pocztowych i/lub frachtowych) oraz kosztów umieszczenia towaru w biurze wysyłkowym.

2.5 Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, towary muszą być dostarczane wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w formularzu zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

2.6 W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

2.7 Po otrzymaniu towarów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza przewoźnikowi, że przesyłka towarów spełniła wszystkie warunki i wymagania oraz że wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę.

Termin dostawy:

- w przypadku towarów, które znajdują się w magazynie, dostawa następuje w ciągu 7 dni roboczych od pierwszego dnia po opłaceniu zamówienia

- w przypadku towarów, których nie ma w magazynie, czas dostawy zależy od ilości i rodzaju towarów, a dostawa wynosi od 6 do 10 tygodni lub po uzgodnieniu

III.          Przeniesienie ryzyka uszkodzenia towaru i prawa własności do przedmiotu zakupu

3.1 Kupujący nabywa prawo własności do towarów w następujący sposób

3.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.

3.3 Ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towarów. W przypadku opóźnienia kupującego w odbiorze towarów, ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów przechodzi na kupującego w momencie, gdy sprzedający lub firma transportowa wysyła zawiadomienie o gotowości do odbioru w miejscu wykonania.

3.4 Odpowiedzialność sprzedającego za szkodę wynikającą z naruszenia jego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży uprawnia kupującego do odszkodowania za rzeczywistą szkodę do wysokości ceny zakupu towarów na podstawie umowy sprzedaży, z której wynikła szkoda. Prawo do odszkodowania za utratę zysku jest wyłączone.

Ograniczenie kwoty odszkodowania na mocy niniejszego postanowienia nie ma zastosowania, jeżeli kupujący jest konsumentem.

Cena za wysyłkę:

TOPTRANS na adres : 120 PLN
TOPTRANS do biura dostawy: 120 PLN
Cena za płatność:

Za pobraniem : 10 PLN
Kartą/przelewem bankowym - PayU: bezpłatnie

Dlaczego panele
artstone?

Design Design

realistyczny wygląd materiałów niedostępnych w inny sposób

Lokalizacja Lokalizacja

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez połączeń

Niepalny Niepalny

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez połączeń

Lekki Lekki

nie wpływa na statykę, nie dodaje żadnej dodatkowej wagi

Instalacja Instalacja

nie wymaga pozwolenia na budowę, instalacja bez procesów mokrych

Konserwacja Konserwacja

łatwa w utrzymaniu, zmywalna

Manipulacja Manipulacja

wielokrotnie lżejsze niż oryginalne materiały

Instagram

artstonepanel

śledź
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych