Reklamacje i zwroty

I.             Ochrona kupującego konsumenta - prawo do odstąpienia od umowy

1.1 Kupujący - konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się

a/ od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta odebrała dostawę towarów, lub

b/ od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia odebrała ostatnią dostawę towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części towarów, lub

c/ od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia odbierze pierwszą dostawę towarów, jeżeli umowa dotyczy regularnej dostawy towarów.

1.2 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupujący-konsument musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnej czynności prawnej (np. listem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną). W tym celu kupujący-konsument może skorzystać z formularza, którego dane są zawarte w rozporządzeniu rządu nr 363/2013 Coll. w sprawie wzoru pouczenia o prawie odstąpienia od umów zawartych na odległość. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe dla kupującego - konsumenta.

1.3 Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy kupna, wystarczy, że odstąpienie zostanie wysłane do sprzedawcy nie później niż ostatniego dnia terminu.

1.4 Kupujący - konsument nie może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego w następujących przypadkach:

a/ w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli usługi zostały wykonane za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,

b/ w której przedmiotem umowy jest dostarczanie towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy, i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,

c/ w przypadku umowy, której przedmiotem jest dostarczanie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie 30 dni, a których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy,

d/ w przypadku umowy o dostarczanie towaru, który został dostosowany do życzenia konsumenta lub do jego osoby,

e/ jeżeli umowa dotyczy dostawy towarów łatwo psujących się lub towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

f/ jeżeli jest to umowa o naprawę lub konserwację wykonywaną w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku późniejszych napraw innych niż żądane lub dostarczenia części zamiennych innych niż żądane,

g/ jeżeli umowa dotyczy dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i które ze względów higienicznych nie może zostać zwrócone,

h/ w przypadku umowy o dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programów komputerowych, jeżeli oryginalne opakowanie zostało naruszone,

i/ w przypadku umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,

j/ jeżeli jest to umowa o zakwaterowanie, transport, usługi gastronomiczne lub rekreacyjne, pod warunkiem, że przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie,

k/ gdy umowa jest zawierana na podstawie aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne,

lub

l/ w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że treści te zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

1.5 Kupujący-konsument, który odstąpił od umowy kupna, jest zobowiązany do zwrotu towarów sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna w ich oryginalnym i niezmienionym stanie, niezanieczyszczonym, kompletnym (tj. w szczególności towary nie będą oczywiście używane, fizycznie uszkodzone, będą miały wadę uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie i które nie istniały w momencie dostawy itp.) i odpowiednio zapakowane, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

1.6 Koszty zwrotu towarów ponosi Kupujący, w całości, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone za pośrednictwem usług pocztowych.

1.7 Kupujący, konsument, ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za wszelkie szkody spowodowane zmniejszeniem wartości towarów i zwróci Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione w związku ze zwrotem towarów.

1.8 Jeżeli kupujący - konsument odstąpi od umowy kupna, sprzedawca zwróci zapłaconą cenę zakupu (w tym koszt opakowania i dostawy towarów) bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że kupujący - konsument nie określi inaczej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności Kupującemu - Konsumentowi wyłącznie po otrzymaniu zwracanego towaru lub po udowodnieniu Sprzedawcy przez Kupującego - Konsumenta, że odesłał towar na wskazany adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

II.            Prawa wynikające z wadliwego wykonania, rękojmia

2.1 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w chwili jego otrzymania.

2.2 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że w momencie odbioru towar spełnia następujące warunki jakościowe:          

- jest dostarczony w uzgodnionej ilości, miarze lub wadze,
posiada właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, takie właściwości, jakie sprzedający
opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie reklamy przeprowadzonej przez nich,

- towary nadają się do celu, do którego sprzedawca (lub producent) podaje, że mają być używane lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
towary są zgodne z wymogami obowiązującego prawa,
towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzorca.

2.3 Jeżeli wada towarów ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich otrzymania, chyba że zostanie udowodnione inaczej.

2.4 Kupujący - konsument - jest uprawniony do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru.

2.5 Kupujący - przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu towaru.

2.6 Postanowienia punktów od 8.2 do 8.5 niniejszego artykułu OWH nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem lub jeśli wynika to z charakteru towarów. W takich przypadkach kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu zamiast prawa do wymiany towaru.

2.7 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu, tj. w szczególności do sprawdzenia, czy są one wolne od oczywistych i oczywistych wad oraz czy są dostarczane w jakości uzgodnionej w punkcie 8.2 niniejszego artykułu OWH.

2.8 Odpowiedzialność Sprzedającego za wady nie powstaje, jeżeli wady powstały po przejęciu towarów przez Kupującego lub jeżeli zostały spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi bez winy Kupującego.

2.9 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następujące wady towarów:

- za normalne i naturalne zużycie towaru,
- za wady spowodowane widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi,
- za wady, uszkodzenia, wypadki spowodowane wadliwą lub nieprawidłową obsługą, nieprzestrzeganiem zasad określonych w instrukcji obsługi towaru lub usterkami w obwodzie zasilania przedmiotu zakupu (towaru),
- za wady spowodowane niewłaściwym załadunkiem lub rozładunkiem towarów, niewłaściwą obsługą lub przechowywaniem,
- za wady spowodowane nieprofesjonalnym montażem, polegającym w szczególności na jego wykonaniu przez niewłaściwe procedury montażowe, niewystarczająco wykwalifikowanych lub przeszkolonych pracowników, nieodpowiednie narzędzia itp,
- wady spowodowane użytkowaniem towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- wady spowodowane zaniedbaniem regularnej konserwacji,
- za uszkodzenia towarów spowodowane naprawami przeprowadzonymi przez kupującego lub osobę trzecią.
W powyższych przypadkach nie przysługuje gwarancja ani prawo do odpowiedzialności za wady.

2.10 Kupujący powinien dochodzić praw z tytułu wadliwego wykonania umowy ze Sprzedającym pod adresem siedziby Sprzedającego, pod którym reklamacja może zostać przyjęta, lub, w stosownych przypadkach, pod adresem siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.

2.11 Kupujący jest zobowiązany do złożenia Sprzedającemu reklamacji na piśmie bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Zgłoszenie reklamacyjne Kupującego musi zawierać dane kontaktowe, opis wady i sposób jej ujawnienia się (lub jej zakres), żądanie sposobu załatwienia reklamacji oraz dokumenty potwierdzające zakup towaru od Sprzedającego. Bieg terminu do załatwienia reklamacji rozpoczyna się od momentu wykonania uprawnienia z wadliwego świadczenia wobec Sprzedawcy, przy jednoczesnym dostarczeniu reklamowanego towaru do Sprzedawcy. Towary muszą być dostarczone jako całość (w tym wszystkie ich elementy), zapakowane w odpowiednie opakowanie i czyste.

2.12 W przypadku reklamacji towaru - silnika, Sprzedający zastrzega sobie prawo do oceny reklamacji w miejscu instalacji towaru - silnika, warunków technicznych okablowania i instalacji, przed demontażem silnika i zgłoszeniem go do reklamacji. Technik zostanie wysłany przez Sprzedającego w celu oceny instalacji najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, w przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedający nie skorzystał z prawa do oceny reklamacji na miejscu. Jeśli Kupujący nie zezwoli Sprzedającemu na ocenę instalacji na miejscu, nawet jeśli Sprzedający nalega na ocenę na miejscu, Sprzedający jest uprawniony do odrzucenia reklamacji.

2.13 Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy Kupujący skorzystał z prawa do reklamacji, jaka jest treść reklamacji, a jednocześnie do poinformowania Kupującego o dacie i sposobie rozliczenia reklamacji, jeśli ma to zastosowanie, o naprawie i czasie trwania naprawy lub o przyczynach odrzucenia reklamacji.

2.14 Sprzedający jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, lub poinformowania Kupującego, że do podjęcia decyzji wymagana jest profesjonalna ocena. Sprzedający załatwi reklamację, w tym usunie wadę, najpóźniej w ciągu 30 dni od jej złożenia, chyba że strony uzgodnią na piśmie dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy, a Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

2.15 Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

2.16 Sprzedający ponosi koszty usunięcia reklamowanej wady towaru, która została uznana za uzasadnioną.

2.17 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo żądać:

a/ nieodpłatnego usunięcia wady towaru w drodze naprawy,

b/ usunięcia wady poprzez dostarczenie nowych towarów bez wad lub dostarczenie brakujących towarów, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady (jeśli jest to tylko część towarów, kupujący może zażądać wymiany tej części),

c/ rozsądny rabat od ceny zakupu

lub

d/ zwrot ceny zakupu, jeśli kupujący odstąpi od umowy.

Kupujący powiadomi Sprzedającego o wyborze roszczenia w momencie powiadomienia o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po takim powiadomieniu.

Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieusuwalna. Jeśli sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu od ceny zakupu w zamian za usunięcie wad lub może odstąpić od umowy.

Jeśli kupujący nie skorzysta ze swojego prawa wynikającego z istotnego naruszenia umowy w terminie, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

2.18 Jeśli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzyskania rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

2.19 Jeśli Sprzedający bezzasadnie odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać rozsądnej obniżki ceny lub odstąpić od umowy.

2.20 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują przepisy §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.

2.21 Sprzedający udziela gwarancji jakości w rozumieniu §§ 2113 i następnych kodeksu cywilnego, jeśli zostało to uzgodnione w umowie lub jeśli wynika to z oświadczenia sprzedającego lub jeśli okres gwarancji jest wskazany na opakowaniu lub w reklamie danego towaru. W celu ustalenia długości okresu gwarancji, porozumienie stron umowy ma zawsze pierwszeństwo przed okresem gwarancji wskazanym na opakowaniu.

Dlaczego panele
artstone?

Design Design

realistyczny wygląd materiałów niedostępnych w inny sposób

Lokalizacja Lokalizacja

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez połączeń

Niepalny Niepalny

do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, bez połączeń

Lekki Lekki

nie wpływa na statykę, nie dodaje żadnej dodatkowej wagi

Instalacja Instalacja

nie wymaga pozwolenia na budowę, instalacja bez procesów mokrych

Konserwacja Konserwacja

łatwa w utrzymaniu, zmywalna

Manipulacja Manipulacja

wielokrotnie lżejsze niż oryginalne materiały

Instagram

artstonepanel

śledź
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych